Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti InterStudy, s.r.o., so sídlom Gajova 4, Bratislava 811 09, IČO: 35 808 390, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 23706/B (ďalej len ako „my“ alebo „InterStudy“). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na info@interstudy.sk. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78 a §  79) ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Ochrana súkromia je pre nás nesmierne dôležitá. Je našim cieľom a zámerom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu. Pri revízii našich postupov v oblasti spracúvania osobných údajov pred 25. májom 2018 sme sa rozhodli zaviesť moderné, efektívne a jednoduché opatrenia na zabezpečenie súladu s GDPR.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:

 • Poskytovať našim klientom produkty a služby;
 • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ podľa GDPR

Naše postavenie a vysvetlenie účelu

Sprostredkovanie štúdia

Právny základ určený prevádzkovateľom, resp. plnenie zmluvného vzťahu.

Našou hlavnou činnosťou je sprostredkovanie prihlášok na štúdium na stredných a vysokých školách v zahraniční a sprostredkovanie zahraničných jazykových kurzov najmä pre fyzické osoby. Poskytovanie tejto služby sa riadi našimi všeobecnými obchodnými podmienkami. V niektorých prípadoch spracúvame osobné údaje na tento účel aj pre právnické osoby a to v súvislosti s ich zamestnancami. Zároveň môžeme vystupovať aj ako sprostredkovatelia konkrétnych univerzít, v mene ktorých získavame osobné údaje o študentoch. V každom takom prípade konáme ako sprostredkovateľ nášho klienta a postupujeme v súlade so zmluvou o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR.

Organizovanie konferencií a eventov

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

V súvislosti s našim službami zameraním môžeme ako prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje o účastníkoch a prednášajúcich na rôznych konferenciách a eventoch primárne zameraných na mladých ľudí a študentov. Ide o potvrdenie účasti na konferencii alebo evente výlučne z dôvodov kapacity.

Zvyšovanie povedomia o produktoch a službách InterStudy v online prostredí

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zvyšovanie povedomia o produktoch a službách InterStudy v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem v oblasti marketingu. Dané spracúvanie zahŕňa rôzne formy cielenej reklamy na našich weboch a weboch tretích strán, remarketingové nástroje, reklamné kampane na sociálnych sieťach ale aj naše vlastné profily na sociálnych sieťach a rôzne pluginy sociálnych sietí na našich weboch. V tomto prípade konáme ako prevádzkovateľ.

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách

Pri zasielaní newsletterov na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu vystupujeme v postavení prevádzkovateľa.

Náš marketingový newsletter zameriavame aj na exitujúcich zákazníkov, ktorých kontaktnú emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom podobných (resp. identických) tovarov a služieb. Pri zasielaní newsletterov vystupujeme v postavení prevádzkovateľa. Z odberu noviniek newslettrom je možné kedykoľvek sa odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v každom marketingovo zameranom emaily. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem.

Blog

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Na našom webe spracúvame ako prevádzkovateľ osobné údaje študentov, ktorí sa rozhodli zverejniť svoj blog o ich štúdiu v zahraničí.

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr) ako prevádzkovateľ.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojitosti s čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

V ojedinelých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK), čo považujeme za náš oprávnený záujem. Takéto spracúvanie môže zahŕňať evidenciu, plnenie a riadenie zmluvných vzťahov alebo komunikáciu alebo súčinnosť s orgánmi verejnej moci. V takom prípade konáme ako prevádzkovateľ.

Plnenie zmluvných vzťahov

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR ak ide o fyzické osoby

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ak ide o právnické osoby

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné plnenie rôznych zmlúv uzatvorených s fyzickými osobami ako napr. licenčné zmluvy, zmluvy o dielo, mandátne / príkazné zmluvy a pod. Ak je zmluvnou stranou právnická osoba, spoliehame sa na náš oprávnený záujem (plnenie zmluvných vzťahov).

Štatistické účely

Čl. 89 GDPR

V súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame ako prevádzkovateľ osobné údaje získané na vyššie uvedené účely a na základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. koľko máme zákazníkov alebo ekonomické štatistiky).

1) Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. V postavení sprostredkovateľa môžeme Vaše osobné údaje sprístupňovať iným osobám ako našim oprávneným zamestnancom len v prípade, ak nám do dovoľuje zmluva s klientom, so súhlasom klienta alebo ak nám taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:

Vami vybrané zahraničné vysoké školy alebo vzdelávacie inštitúcie;

 • Poisťovne, dopravcovia, letecké spoločnosti;
 • Účtovníci, mzdové spoločnosti;
 • Poštoví doručovatelia, prepravné spoločnosti;
 • Profesionálni poradcovia (napr. advokáti);
 • Marketingové agentúry;
 • Poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft a Google) alebo technickej (IT) podpory našej spoločnosti;
 • Poskytovatelia hostingových služieb (Webglobe Yegon);
 • Prevádzkovatelia sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram);
 • Orgány verejnej moci, ak taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov;
 • Oprávnených zamestnanci nás a vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sub-dodávateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. Ak sme požiadaný orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servre sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek). Ak to nie je možné, spoliehame sa pritom na osobitné výnimky uvedené v čl. 49 GDPR (napr. Váš súhlas alebo plnenie zmluvných vzťahov).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom. Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel

Všeobecná doba uchovávania osobných údajov

Sprostredkovanie štúdia

Počas trvania zmluvného vzťahu.

Organizovanie konferencií a eventov

Počas trvania konferencie alebo eventu.

Zvyšovanie povedomia o produktoch a službách InterStudy v online prostredí

Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov. Správy prostredníctvom sociálnych sietí štandardne mažeme raz za rok. Pri marketingových kampaniach počas ich trvania.

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)

Až do zaslania námietky proti spracúvaniu alebo vyznačenia „odhlásiť“ z newlettru, t.j. až do odvolania súhlasu.

Blog

Až do odvolania súhlasu

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

10 rokov.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Vo všeobecnosti až do premlčania právneho nároku, pri zmluvách 5 rokov po ich ukončení alebo splnení, pri konaniach alebo sporoch až do právoplatného ukončenia.

Plnenie zmluvných vzťahov

Počas trvania zmluvného vzťahu.

Štatistické účely

Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Ak máte záujem dozvedieť sa, či o Vás aktuálne spracúvame Vaše osobné údaje na konkrétne účely, obráťte sa na nás so žiadosťou o potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje s odkazom na čl. 15 ods. 1 GDPR.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • komunikáciou s nami;
 • registráciou na našom zákazníckom alebo partnerskom portály;
 • účasťou na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených alebo verejných záujmov, ktoré sledujeme.“

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné.
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom na Vás?

Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.  

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Pod záštitou